FRI FRAKT VID KÖP ÖVER 1000KR

Miljöpolicy

Att värna om den yttre miljön genom att alltid låta miljömedvetande vid underhåll, service och materialval vara högt prioriterat är en viktig strategi för långsiktig och hållbar utveckling inom AB I3AHCO service.

Vi förbinder oss därför att:

• minst följa sådana normer och lagstiftning för miljöskydd som är tillämpliga för våra produkter och processer.

• sträva efter att utveckla, använda och tillhandahålla processer och produkter med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt samt att hushålla med resurser och minska våra avfallsmängder. Vår ambition är att våra produkter skall vara riskfria vid användning och att de kan återanvändas, återvinnas eller skrotas på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Detta innefattar även produkter och tjänster vi köper från våra leverantörer och underentreprenörer.

• utbilda, träna och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

• förebygga och minska konsekvensen av olyckor och incidenter.

• kontinuerligt minska vår miljöpåverkan genom att följa upp och sätta nya miljömål.

• uppmuntra till öppenhet och dialog med medarbetare, myndigheter och allmänhet i miljöfrågor.

Det juridiska, operativa och ekonomiska ansvaret för integrerad miljöledning ligger hos AB I3AHCO services verkställande direktör. Varje medarbetare på företaget är, inom sitt verksamhetsområde, ansvarig för implementeringen och tillämpningen av miljöledningssystemet.

VD

Jan Lasson

Varukorg